Hovedmenu  

   

Følg os på:

   

Tidligere halprojekter

Detaljer

Flere gange tidligere har frivillige med tilknytning til Nivå Gymnastikforening været interesseret i at undersøge mulighederne for at bygge en hal med mulighed for permanent opstillede redskaber i Kokkedal-Nivå-området.

1998
Da Egedalshallen blev udvidet med KIG-ind var bestyrelsesmedlemmer fra Nivå Gymnastikforening til møde med den daværende borgmester Henry Hansen og børne- og kulturudvalgsformand Kirsten Søndergaard fra Venstre omkring problemerne med manglende mulighed for såvel permanent redskabsopstilling som mødelokaler omkring træningsfaciliteter. Mødet fandt sted 16.11.1998 på Karlebo Rådhus. I mødet deltog desuden børne- og kulturud-valgsdirektør Ole Kristensen og kultur- og fritidschef Annelise Koch og folkeoplysnings-udvalgsformand Egon Erlandsen. Fra NG’s Gymnastik-afdeling deltog Bjarne Rohd, Mie Rohd og Hanne Thorup Koudal. Desuden var NG’s hovedformand Jan Svenningsen inviteret. Desværre viste det sig dengang, at det Nivå Gymnastikforening havde behov for, var alt for omfattende til at kunne inkluderes i KIG-ind-udbygningen.

Ca. 2000
Nivå Gymnastikforening nedsatte en arbejdsgruppe til at se på halbehovet. I gruppen deltog en gymnastikpiges far, der var arkitekt, samt Liselotte Bjerg, Hanne Thorup Koudal, Bjarne Rohd og måske 1-2 personer yderligere.
Der blev fremstillet en farvelagt halplan med tilhørende beskrivelse af projektet og i lamineret udgave. Denne blev også tilsendt kommunen. I denne forbindelse havde udvalget set på halplaner fra Nakskov Idrætscenter og Århus Gymnastikforenings hal for at få inspiration.

2001
17.01.2001 fik Nivå gymnastikforening en beskrivelse af ejendommen Savsvinget 5, 2970 Hørsholm, som Hanne Thorup Koudal havde set til salg og inspiceret mhp., om der var plads nok i lagerlokalet til, at der kunne indrettes en gymnastikhal med permanent redskabsopstilling.
Der var ca. 200 kvadratmeter kontorer inkl. spiserum og toiletter samt ca. 300 kvadratmeter højloftet, søjlefrit, isoleret lagerlokale. Problemer her kunne være, at det måske kunne knibe med tilløb nok til spring over hest, hvilket i givet fald skulle placeres diagonalt i lagerhallen.
Lejen var dog ganske betydelig: 305.000 kr., som var langt ud over foreningens formåen, hvorfor denne plan led skibbrud.

2005
I Ugebladet 31.08.2005 omtalte Inger Grønkjær Ulrich fra Venstre, at der i kommunen er planer om en multihal, som har været projekteret og hvori fortsat er øremærket en grund i Kokkedal til den påtænkte multihal. Denne hal var tiltænkt, at kunne bruges af idrætsgymnasterne med permanent redskabsopstilling, men at redskaberne skulle kunne pakkes sammen, når der lejlighedsvis skulle foregå andre større arrangementer i hallen.

2010-2011
Grundet den stadige nedslidning af redskaber, tidsspildet ved at bære redskaberne ud og ind ved hver træning og behovet for yderligere haltimer til gymnastikforeningens mange hold blusser tanken om en hal med permanent redskabsopstilling til gymnastik atter op.

2012
Over 100 gymnaster er nødt til at tage ud af kommunen, og søger ind mod København, for at træne gymnastik i etablerede gymnastikcentre 1-2 dage om ugen. De fortsatte kapacitetsproblemer og det store ønske om en hal til permanent gymnastikredskabs-opstilling er anledning til at projektet "Gymnastikkens hus" startes.

2013
Fredensborg Kommmune besluttede at bygge et nyt idrætscenter i Humlebæk for 37 mio. kroner. Rammerne for Humlebæk Idrætscenter (HIC) blev Tennis, Gymnastik og bevægelse. I arbejdet omkring udarbejdelsen af HIC’s byggeprogram stod det klart at Humlebæk Gymnastikforening(HG) og Nivå Gymnastikforening(NG) ikke kunne blive enige om indretningen af gymnastikfaciliteterne i det nye center. HG har ønske om frit gulvareal samt mindre træningssale og NG har behov for fastopstillede redskaber og springgrave samt mulighed for at træne hver dag. Disse to ønsker er svære at forene!

Kommunens oplæg var at de to gymnastikforeninger kunne forvente at lokalefordelingen i den nye hal bliver ca. fifty-fifty, altså blot 3,5 dag om ugen til hver. Derudover skulle stort set alle redskaber stille op og ned til hver træning, da HG ikke vil have redskaber stående permanent fremme.

Det er de to afgørende punkter der gør at HIC ikke løser gymnastikkens udfordringer i Fredensborg Kommune. I hvert fald ikke hvis man kigger på det fra Nivå Gymnastikforenings synspunkt. Det løser simpelthen ikke NG’s basale behov for fast opstillede redskaber og springgrave samt muligheden for at træne hver dag.

Projektgruppen bag Gymnastikkens Hus har derfor foreslået alternative løsninger for Fritids- og Erhvervsudvalget på deres møde d. 13. maj. Disse alternativer er:
1.     Opførslen af nyt gymnastikcenter i kommunen. F.eks. ved NKK Hallen.
2.     Indretning/ombygning/tilbygning af NKK Hallen.
3.     Indretning/ombygning/tilbygning af Holmegårdshallen.

Løsning 2 og 3 vil indebære indretning af lokalet som gymnastikhal og ombygning af hallen til fastopstillede redskaber og dertil en udbygning med springgravsområder i prisklassen 6-7,2 mio. kroner. Den foretrukne løsning for NG vil helt klart være Holmegårdshallen, da vi her vil forstyrre færrest andre fritidsbrugere og skoleelever ved at dedikere hallen udelukkende til gymnastik. Kokkedal skole vil fortsat have Egedalshallen samt begge gymnastiksale ved Holmegårdshallen til deres rådighed for den almindelige idrætsundervisning. Derudover vil en dedikeret gymnastikhal kunne give skolens gymnastikundervisning et kæmpe kvalitetsløft i form af samarbejde med Nivå Gymnastikforening.

Beslutningen i Fritids- og Erhvervsudvalget d. 13. maj 2013 var som følger:

Udvalget har noteret sig, at Nivå Gymnastikforenings ønsker til særlige gymnastikfaciliteter ikke bliver opfyldt med den løsning, administrationen har indstillet.

På den baggrund vedtog udvalget at tilrette byggeprogrammet således, at optionen vedr. gymnastik- og bevægelsessalen bortfalder, og at arealet afsat til barfodssal ændres til trægulv.

Byggeprogrammet tilrettes og udformes endvidere således, at faciliteterne i højere grad kan anvendes til gymnastik- og bevægelsesaktiviteter, kampsport, dans, yoga mv. så der bliver mulighed for at afvikle disse aktiviteter i mindre rum.

Udvalget ønsker endeligt, at der arbejdes videre med en alternativ løsning, der tilgodeser Nivå Gymnastikforenings særlige behov for at have lokaler med fast opstilling af redskaber, eksempelvis i Holmegårdshallen. Udvalget anmoder om, at der bliver fremlagt en sag, der tilgodeser Nivå Gymnastikforenings ønsker, på næste budgetseminar, herunder en udvidelse af Holmegårdshallen.”